ОБЈАВА ПЛАЖИ - ДОЈРАН 04.03.2011 Print

Предмет на јавното наддавање е цената на закупнината за краткотраен закуп за користење на градежно неизградено земјиште, сопственост на РМ со урбанистичка намена капалишта - (плажи), согласно Урбанистички проект со технички број 65/2008 одобрен со Решение 16-9263/2 од 20.08.2008 година.

За да ја видете целата ОБЈАВА кликнете тука

Прилог: Урбанистички план на плажите кликнете тука