ЈАВНА РАСПРАВА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА с.НИКОЛИЌ Print
Согласно член 69 од Законот за животна средина (53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008 83/2009 и 47/2010, 124/2010) и согласно член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и на планови и програми од областа на животната средина, Општина Дојран, како изготвувач на Урбанистички план за с. Николиќ za Урбан блок бр.1 м.в. Петрова река К.О Николиќ, за период 2010-2020 го дава следното
 
   ИЗВЕСТУВАЊЕ
 
Се известуваат граѓаните на општина Дојран дека Градоначалникот на Општина Дојран донесе Одлука за организирање јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за с. Николиќ za Урбан блок бр.1 м.в. Петрова река К.О Николиќ,  за период 2010-2020 со вкупна површина на планскиот опфат од 17,оо ha.
Се  известуваат граѓаните и правните лица на општина Дојран дека
 
ЈАВНА  РАСПРАВА
 
по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за с. Николиќ za Урбан блок бр.1 м.в. Петрова река К.О Николиќ,  ќе се одржи на ден 29.03.2011 год. (вторник) со почеток  во  12:30 часот во просториите на Општина Дојран, кој е подготвен во согласност со наводите на Планот и барањата на Законот за животна средина.
 
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина е ставен на web страната на Општина Дојран, а може да се разгледа и во просториите на Општина Дојран, секој работен ден од 10,00-16.00 часот.
Своите мислења, заинтересираната јавност може да ги доставува по електронски пат или по пошта
 
Кеј 5-ти Ноември бб. Стар Дојран
Web страната на Општина Дојран: http://dojran-info.com
Лице за контакт: Катранџиев Блажо;
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;