СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА УП ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ВИНАРИЈА Печати

Општина Дојран донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план вон населено место за Стопански комплекс-винарија, м.в.„Циндричева Шума”, КО Сретеново, да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

Против оваа одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната. Во прилог се документите и мапата на опфатеност.

 

Прилог: Документи винарија