АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА ОТПАД Печати

Согласно со законските решенија за управување со отпад, регионот е должен да има донесено десетгодишен Регионален план за управување со отпад, што ќе се однесува за сите видови на отпад, начинот и чистотата на собирање на отпадот, транспортирање и одлагање на самиот отпад.

Со цел пореален приказ и подобра изработка на планот ве молиме да одвоите 2 минути од вашето време и да го пополните прашалникот на следниот линк:

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК